STHLM BARRES ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KUNDER

Gäller från och med 01.03.2021.

1. ALLMÄNT

Nedanstående villkor tillämpas mellan den person (”Kunden”) som köper träningstillfällen hos Sthlm Barre.

2. KUND HOS Sthlm Barre

2.1. Träningstillfällen hos Sthlm Barre kan tecknas av myndiga personer som:

2.1.1. Har ett allmänt gott hälsotillstånd där det efter Sthlm Barres bedömning inte föreligger uppenbar risk för personens hälsa och/eller skada.

2.1.2. Inte har en utestående skuld i förbindelse med tidigare träningstillfällen hos Sthlm Barre.

2.1.3. Inte tidigare har utestängts från en eller flera Sthlm barres-anläggningar.

2.1.4. Inte har betett sig klandervärt i anslutning till tidigare träningstillfälle hos Sthlm Barre.

2.2. Personer som inte är myndiga kan köpa träningstillfällen hos Sthlm Barre under förutsättning att en vårdnadshavare ingår avtalet. Vårdnadshavaren blir juridiskt ansvarig för träningstillfället och hålls ansvarig för alla betalningar i samband med träningstillfället.

2.3. Träningstillfället ger kunden rätt att träna vid en eller flera Sthlm Barres-anläggningar.

2.4. Sthlm Barre gällande träningstillfälle, koncept och tilläggstjänster vid varje tillfälle med tillhörande beskrivningar och priser framgår på vår webbsida.

2.5. Sthlm Barre kan inte alltid garantera tillgänglig plats på klasser eller liknande där deltagarantalet eller tillgången är begränsad.

2.6. I möjligaste mån anpassar Sthlm Barre erbjudanden och öppettider på tillgängliga träningsanläggningar enligt kundernas önskemål och beteende. Det aktuella träningscentret kan hållas stängt eller ha ett reducerat utbud i samband med t.ex. helgdagar, underhållsarbete och Force majeure (enligt definitionen i punkt 7.1).

2.7. Student

Studenter erbjuds den vid tillfället gällande rabattsatsen vid tecknande av medlemskap. Studentrabatten förutsätter att personen vid anmälan, och därefter årligen, uppvisar giltig studentdokumentation.

2.8.. Företag

2.8.1. Vanligt företagsavtal

Kunder som är registrerade med ett vanligt företagsavtal kan ha rätt till rabatterat pris enligt särskilt avtal mellan Sthlm Barre och det aktuella företaget, så länge kunden är anställd hos företaget. Kunden måste årligen dokumentera att arbetsförhållandet fortfarande gäller. Kunden är skyldig att meddela Sthlm Barre om kundens arbetsförhållande upphör.

2.8.2. Subventionerat företagsavtal

För kunder som är registrerade med ett subventionerat företagsavtal betalar företaget i förskott för 12 månader åt gången eller löpande under avtalsperioden. För de fall där kunden ska betala delar av medlemsavgiften betalas den löpande under avtalsperioden. Företaget är skyldigt att meddela Sthlm Barre om kundens arbetsförhållande upphör. Efter att uppsägning mottagits är Sthlm Barre skyldigt att senast inom en (1) månad skriftligen meddela kunden om att villkoren för subventionerat företagsavtal inte längre gäller. Kunden måste då bekräfta om kunden önskar fortsätta medlemskapet. Kunden blir i så fall ny fakturamottagare för den månatliga medlemsavgiften, och medlemsavgiften uppjusteras samtidigt till det vid tillfället gällande listpriset.

2.9. Kunder under 18 år

2.9.1. Personer 11-14 år

Personer från och med fyllda 11 år till och med 14 år erbjuds den vid tillfället gällande rabattsatsen vid köp av träningstillfälle. Från och med fyllda 15 år uppjusteras priset enligt de villkor som gäller för medlemmar 15-17 år, enligt punkt 2.9.2.

2.9.2. Personer 15-17 år

Personer från och med fyllda 15 år till och med 17 år erbjuds den för tillfället gällande rabattsatsen vid köp av träningstillfälle. Från och med fyllda 18 år uppjusteras priset till det vid tillfället gällande listpriset.

3. BETALNING AV TRÄNINGSTILLFÄLLE

3.1. Kunden ska betala medlemskap eller klasspass och eventuella övriga avgifter enligt Sthlm Barre vid varje enskilt tillfälle gällande priser. Samma sak gäller för vårdnadshavare eller andra som har påtagit sig juridiskt ansvar för kunden.

3.1.1. Månadskortet kan användas som betalningsmedel för köp av klasser.

3.1.2 Klasspass kan användas som betalningsmedel för köp av klasser.

4. KUNDENS ANSVAR

4.1. Kunden är skyldig att:

4.1.1. Bekanta sig med och följa Sthlm Barres för tillfället gällande säkerhets- och trivselregler (generella) och övriga regler/riktlinjer som finns på vår webbsida.

4.1.2. Inte använda dopningspreparat. Sthlm Barres definition av doping är användande av prestationshöjande medel, både legala och illegala, och som vidare definieras som dopingpreparat av World Anti-Doping Agency (WADA).

4.1.3. Upplysa Sthlm Barre om förhållanden som medför att kunden inte längre har rätt till rabatterat träningstillfälle. Anmälan ska lämnas utan ogrundade dröjsmål.

5. PERSONUPPGIFTER, MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION

5.1. Sthlm Barre behandlar alltid kundernas personuppgifter enligt vår sekretesspolicy och gällande lagstiftning.

5.2. Kunden samtycker till att Sthlm Barre och andra företag som ingår i samma koncern registrerar, lagrar och använder uppgifter om kunden (namn, adress, e-postadress, foto, betalningsuppgifter och liknande) och kundens användning av Sthlm Barres tjänster, för att administrera och ta hand om träningstillfällen, däribland informera om tjänster från Sthlm Bare. Databehandlingsansvarig för uppgifterna är Sthlm Barres VD.

Kunden samtycker till att Sthlm Barre lagrar träningshistorik i syfte att kunna följa upp kundens aktivitet och anpassa kundens träningsupplägg. Träningshistorik innebär här information om antal besök på de olika träningscentren, vilka träningspass kunden har deltagit i, om kunden har förbeställt plats på gruppträningsklass eller annan aktivitet, samt om kunden har avbeställt plats på ett pass.

5.3. Kunden har rätt till insyn i sin träningshistorik och kan begära att den raderas. Sthlm Barre ska bekräfta mottagning av raderingsbegäran.

5.4. Uppgifter kan inte utlämnas till utomstående utan kundens skriftliga samtycke, med mindre än att utlämnandet är sekretessbelagt i lag eller är en del av betalningsindrivning, försäkringskrav eller bokföringsbehandling.

5.5. När kunden köper träningstillfällen inhämtas samtycke från kunden till att Sthlm Barre kan utnyttja alla kommunikationsformer gentemot kunden, däribland elektronisk kommunikation (e-post, SMS, MMS m.fl.) för att informera om och/eller marknadsföra sitt utbud enligt marknadsföringslagen 19 §. Kunden kan när som helst dra tillbaka sitt samtycke till att ta emot marknadsföringsmeddelanden genom att kontakta Sthlm Barre.

5.6. Samtycket från kunden rörande ovanstående punkter gäller så länge träningstillfällena löper och under en period på tolv (12) månader efter att träningstillfällena upphört. Detta bland annat för att kunna ge kunden de fördelar som följer av att ha varit kund hos Sthlm Barre.

5.7. Allmän information från Sthlm Barre om träningstillfällen skickas i första hand till den e-postadress eller postadress som kunden har uppgivit.

6. PERSONSKADOR, FÖRVARING OCH ANSVAR VID STÖLD

6.1. Kunden tränar alltid under eget ansvar. Sthlm Barre ansvarar inte för personskador som kunden kan ådra sig i anslutning till vistelse/utövande av aktivitet på en Sthlm Barre-anläggning. Motsvarande ansvarsbegränsning gäller för övriga träningserbjudanden och tjänster/konsult i Sthlm Barres regi.

6.2. Vid förvaring av personliga tillhörigheter i omklädningsrum på anläggningar, ansvarar kunden själv. Om kunden glömmer tillhörigheter som förvaras på en Sthlm Barre-anläggning efter ordinarie stängningstid, har Sthlm Barre rätt att förvara tillhörigheterna. Kunden är skyldig att hämta kvarglömda tillhörigheter inom två veckor. Sthlm Barre kan inte hållas ansvariga för eventuell förlust av sådana tillhörigheter, inte heller under den nämnda perioden.

6.3. Sthlm Barre ansvarar inte för stöld eller förlust på annat sätt av kundens personliga tillhörigheter som kunden tar med sig till en Sthlm Barre-anläggning.

7. ANSVARSBEGRÄNSNING, LAGVAL, TVIST OCH LAGA DOMSTOL

 

7.1. Sthlm Barre ansvarar inte för förhinder eller begränsningar som minskar Sthlm Barres träningserbjudande till kunden, när förhållandet ligger utanför Sthlm Barres kontroll och Sthlm Barre inte kunde förutse eller motverka följderna av förhållandet (Force majeure).

7.2. Köpeavtalet är underställt svensk lag.

7.3. Tvister mellan kunden och Sthlm Barre ska försökas lösas i godo. Om det inte leder till en lösning kan kunden ta ärendet till Allmänna Reklamationsnämnden, förutsatt att nämnden kan pröva tvisten. Var och en av parterna har ändå rätt att ta tvisten till de ordinarie domstolarna.

Scroll to Top